Az EDIMART Tolmács-és Fordítóiroda Kft. általános beszerzési feltételei (a továbbiakban: ÁBF)

Jelen általános beszerzési feltételek (a továbbiakban: ÁBF) szabályozzák az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. (a továbbiakban: Fordításszolgáltató), valamint az egyéni nyelvi szolgáltató (a továbbiakban: Nyelvi Szolgáltató vagy Fordító, Lektor, Tolmács) (együttesen: a Felek) között létrejövő eseti megbízások elfogadásának és teljesítésének módját, valamint a Fordításszolgáltató és a Nyelvi Szolgáltató jogait, kötelezettségeit. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg eltérő módon, az alábbi feltételek irányadók.

1. A szolgáltatás típusa

A Fordításszolgáltató írásbeli, illetve szóbeli szolgáltatás teljesítésére kérheti fel a Nyelvi Szolgáltatót.

A Fordításszolgáltató minden nyelvi szolgáltatás megrendelése esetén írásban, egy projektindító e-mailben közli a teljesítés szempontjából jelentőséggel bíró információkat a Nyelvi Szolgáltatóval. A projektindító e-mail legalább az alábbi információkat kötelezően tartalmazza:

 • forrásnyelv és célnyelv
 • megbízás típusa (fordítás, lektorálás, tolmácsolás stb.)
 • határidő
 • vállalási ár

Tolmácsolási szolgáltatás esetén közlendő még:

 • tolmácsolás módja
 • tolmácsolás helyszíne
 • tolmácsolási esemény időtartama

A projektindító e-mail továbbá kitérhet a szokásostól eltérő CAT használatra, a felhasználás céljára és tartalmazhat stílusútmutatót is, melyet a Nyelvi Szolgáltatónak lépésről lépésre be kell tartania.

A Nyelvi Szolgáltató vállalja, hogy a Fordításszolgáltató által megadott feltételek szerint végzi a munkát és ezt írásban vissza is igazolja.

1.1. Írásbeli szolgáltatás

A Fordításszolgáltató megbízása az alábbi írásbeli szolgáltatásokra vonatkozhat:

 • Fordítás
 • Lektorálás
 • Teljes lektorálás
 • Részleges lektorálás
 • Célnyelvi lektorálás
 • Leírás
 • Gépi fordítás utószerkesztése
 • Szövegszerkesztés
 • DTP
 • Egyéb

A fordítandó, illetve lektorálandó szöveget a Fordításszolgáltató az előkészítést – szövegkonvertálás, szegmentálás, stb. – követően memoQ-kompatibilis fájlformátumban adja át a Nyelvi Szolgáltatónak. Indokolt esetben más CAT eszközzel kompatibilis fájlok is átadhatók a Nyelvi Szolgáltatónak. Szükség esetén a Fordításszolgáltató a Nyelvi Szolgáltató rendelkezésére bocsátja az eredeti dokumentumot is, azzal a megkötéssel, hogy az csak betekintésre használható.

A lektorálást memoQ-ban köteles a Lektor elvégezni, különös figyelemmel a minőségellenőrző modul által lehetővé tett speciális ellenőrzési lehetőségekre, mint pl. inkonzisztencia kiszűrése, terminológiai eltérések, stílusútmutató következetes használata, helyesírás-ellenőrzés. A Lektor fokozottan figyel a nyelvhelyességre és az esetleges tartalmi tévedésekre, kihagyásokra. A lektorálás céljától és terjedelmétől függően a következő lektorálási típusokat különböztetjük meg:

Teljes lektorálás: A teljes fordítás ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével.

Részleges lektorálás: A fordítás szúrópróbaszerű ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével. A lektorálandó szövegrészek kiválasztásának szempontjait, valamint a lektorálandó szöveg mennyiségét a Fordításszolgáltató határozza meg.

Célnyelvi lektorálás: A célnyelvi szöveg önmagában történő lektorálása. Amennyiben a forrásszöveg is rendelkezésre áll, a Fordításszolgáltató átadja azt a Lektornak, aki saját belátása szerint használja azt az ellenőrzés során.

A Fordításszolgáltató felkérheti a Lektort szakvélemény készítésére. A lektori szakvélemény a LISA értékelési rendszere alapján történik. Ennek keretén belül szöveges értékelést és pontszámokkal megadott értékelést készít a Lektor az általa ellenőrzött fordításról. A szöveges értékelés mindig objektív, kitér a fordítás erősségeire, gyengeségeire, illetve megfogalmazza általános javaslatait, konkrét példákkal alátámasztva a véleményét. A Fordításszolgáltató minden esetben közli a Nyelvi Szolgáltatóval a szakvélemény felhasználásának célját – pl. ügyfélfordítás értékelése, saját fordítás értékelése, új fordító minősítése, stb.

Leírás esetén a megrendelés vonatkozhat nem felülírható formátumú írásos anyag átírására, vagy hanganyag leírására.

Gépi fordítás utószerkesztése alatt értendő a speciális fordítómotor használatával készített előfordítás lektorálása.

Szövegszerkesztés, DTP szolgáltatás során a Fordításszolgáltató megbízza a Nyelvi Szolgáltatót a nem felülírható vagy kiadványszerkesztésre alkalmas fájlformátumok megadott formátummá való átalakítására.

Egyéb írásbeli szolgáltatás alatt értendő pl. a fordítástámogató szoftver segítségével történő szövegszinkronizálás, a fordítási projekttől független terminológiaépítés, a Fordításszolgáltató által fordított honlaptartalmak ellenőrzése a végleges felületen a honlap élesítését megelőzően, szoftverlokalizálás esetén nyelvi kompetenciát is igénylő tesztelési feladatok, stb.

1.2. Szóbeli szolgáltatás

 • Tolmácsolás
 • Kísérőtolmácsolás
 • Konszekutív tolmácsolás
 • Szinkrontolmácsolás
 • Chuchotage tolmácsolás (fülbesúgós tolmácsolás)
 • Távtolmácsolás (telefonos vagy video távtolmácsolás)
 • Jelnyelvi tolmácsolás
 • Idegenvezetés

Tolmácsolási megbízás esetén a Fordításszolgáltató projektindító e-mailt küld, ld. 1 pont. A Fordításszolgáltató igyekszik a Tolmácsot a kötelező információkon túl minden fontos információval ellátni, ami hozzásegíti a Tolmácsot a feladat magas színvonalú elvégzéséhez.

Szinkrontolmácsolás esetén a Fordításszolgáltató minden esetben időben ellátja a Tolmácsot megfelelő mennyiségű és minőségű felkészülési anyaggal is.

A Fordításszolgáltató minden esetben felhívja ügyfele figyelmét arra, hogy a Tolmács számára meghatározott időközönként biztosítani kell a pihenőidőket, egész napos tolmácsolás esetén pedig étkezési lehetőséget is, melynek költségeit a Fordításszolgáltató fedezi vagy megtéríti a Tolmács részére.

Szinkrontolmácsolás esetén a Fordításszolgáltató meggyőződik róla, hogy a tolmácsolás helyszínén rendelkezésre állnak a szükséges, a vonatkozó szabványoknak megfelelő tolmácstechnikai berendezések, illetve hogy a kabinokból biztosított-e a megfelelő rálátás a pódiumra és a kivetítőre. Amennyiben a tolmácsolás során közvetítő nyelv használata szükséges, úgy arról a Fordításszolgáltató kellő időben tájékoztatja a Tolmácsokat.

Több mint két kabinos konferencia esetén a Fordításszolgáltató egyik tolmácsolási projektmenedzsere rendszerint jelen van a helyszínen elsődleges kapcsolattartóként. A Fordításszolgáltató munkatársa bármilyen probléma vagy kérdés felmerülése esetén a Tolmácsok rendelkezésére áll, szükség esetén ő konzultál a Fordításszolgáltató megrendelőjével. A Fordításszolgáltató szinkrontolmácsolási munkára minden esetben két tolmácsot közvetít, ez alól csak az 1 órát meg nem haladó időtartamú felkérések képezhetnek kivételt.

Chuchotage tolmácsolás esetén a Tolmács legfeljebb 5-6 fő részére, fülbesúgós módszerrel, kivonatolva tolmácsolja az elhangzottakat. Chuchotage-ra vonatkozó felkérés esetén a Tolmács rendszerint váltótárs nélkül dolgozik, kivéve, ha a Fordításszolgáltató megrendelője folyamatos tolmácsolást igényel, ez esetben két szinkrontolmács váltva végzi a fülbesúgós tolmácsolást.

2. A szolgáltatás díja

Fordítás

A fordítás díját a Fordításszolgáltató a forrásnyelvi szószám alapján, az esetleges mondatszintű ismétlődések és TM-egyezések figyelembe vételével állapítja meg. Kivételt képeznek ez alól azon forrásnyelvek, melyekben a szavak száma nem meghatározható – pl. japán, kínai, koreai –, ahol az elszámolás alapja nem a szószám, vagy nem a forrásnyelvi szöveg szószáma. Az eseti megrendelés tartalmazza az elszámolás egységét – szó alapú elszámolás esetén az ismétlődések arányának megfelelően korrigált ún. súlyozott szószámot –, az egységárat, valamint a munka nettó végösszegét. A szószám megállapítása a memoQ fordítástámogató szoftver statisztikája alapján történik.

Lektorálás

A lektorálás díja az adott nyelvpárra és -irányra vonatkozó fordítási díj 50%-ának felel meg. A lektorálás elszámolása a fordítással megegyező módon, a megfelelő egységár alkalmazásával történik.

Amennyiben a megrendelés nem egy szövegpár lektorálására vonatkozik – pl. célnyelvi lektorálás –, úgy az elszámolás alapja a lektorálandó szöveg súlyozott szószáma.

A Fordításszolgáltató felkérheti a Lektort, hogy készítsen írásos szakvéleményt a lektorált szöveg alapján, ilyen esetben a Fordításszolgáltató rendszerint óradíjat vesz alapul a munka végösszegének meghatározásakor.

Egyéb írásbeli szolgáltatás

Egyéb írásbeli szolgáltatás esetén a munkadíj egyedi megállapodás tárgya.

Tolmácsolás

Tolmácsolás esetében az elszámolás óradíjban, félnapi, illetve egész napi egységben történhet. A tolmácsolás időtartama a teljes rendelkezésre állási időt jelenti, mely idő alatt a Tolmácsnak a helyszínen jelen kell lennie. A Tolmács vállalja, hogy a tolmácsolás hivatalos kezdő időpontja előtt legalább 15 perccel – illetve szinkrontolmácsolás esetén legalább 30 perccel – a helyszínre érkezik. A tolmács továbbá vállalja, hogy távtolmácsolás esetén a tolmácsolás hivatalos kezdőidőpontja előtt legalább 15 perccel a Fordításszolgáltató rendelkezésére áll. A tolmácsolás időtartamát a beiktatott szünetek, ebédidő, stb. nem érintik, az ehhez hasonló pihenőidők is rendelkezésre állásnak tekintendők.

Óradíjban történő megállapodás esetén a szolgáltatás alapdíja 2 óra, a további munkaórák elszámolása megkezdett óránként történik.

A fél nap legfeljebb 4 órás időtartamot jelent. A félnapi díj a mindenkori egész napi díj 60%-a. Amennyiben a rendelkezésre állás időtartama több mint 30 perccel meghaladja a 4 órát, a Fordításszolgáltató egész napi munkadíjat fizet a Tolmácsnak.

Az egész nap legfeljebb 8 órás rendelkezésre állást jelent. Amennyiben a rendelkezésre állás időtartama több mint 30 perccel meghaladja a 8 órát, a Fordításszolgáltató megkezdett óránként túlóradíjat fizet a Tolmácsnak, a túlóradíj a mindenkori napidíj nyolcadrészének 125%-a. A Tolmács legfeljebb 2 óra túlmunkára kötelezhető.

A Fordításszolgáltató Budapest és Budapest agglomeráció1 területén a tolmácsolási díjon kívül nem fizet sem rendelkezésre állási díjat, sem útiköltséget.

A Fordításszolgáltató Budapest agglomeráción kívüli tolmácsolás esetén a Tolmács utazással töltött idejére rendelkezésre állási díjat állapít meg, a megtérítendő útiköltséget pedig az aktuális üzemanyagárak és autópályadíjak alapján határozza meg. Amennyiben a tolmácsolás helyszíne Budapest agglomeráción kívül esik és a munkakezdés időpontja 9:00 óránál korábbi, a Fordításszolgáltató a tolmácsolást megelőző éjszakára megfelelő szállást biztosíthat a Tolmács részére, amennyiben a Tolmács azt igényli. A szállás ideális esetben a tolmácsolás helyszínéhez közel eső, legalább három csillagos szálloda, vagy azzal hasonló szintű szolgáltatást biztosító panzió lehet.

Külföldi teljesítés esetén a megbízási díj egyedi megállapodás tárgya.

3. Eseti megrendelés elfogadása

Eseti megrendelést a Fordításszolgáltató minden esetben projektindító e-mailben rögzít. Az eseti megrendelés tartalmazza mindazon információkat és dokumentumokat, melyek az adott feladat elvégzéséhez szükségesek, és amelyek a megrendelés megfelelő teljesítésének szempontjából lényegesnek minősülnek. A Nyelvi Szolgáltató a megbízás elfogadásával vállalja, hogy képes az adott megbízásnak eleget tenni, tehát rendelkezik a megfelelő tudással, szakmai tapasztalattal és technikai háttérrel. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, amikor a Nyelvi Szolgáltató az említett információk és dokumentumok birtokában e-mailben megerősíti, hogy vállalja a felkérést.

4. Sürgősség

Írásbeli szolgáltatás esetén a megrendelés sürgősnek minősül, amennyiben a megrendelést a Nyelvi Szolgáltatónak a megrendelés elfogadásának napján, vagy legfeljebb az elfogadást követő 24 órán belül kell teljesítenie.

Szóbeli szolgáltatás esetén a megrendelés sürgősnek minősül, amennyiben a Tolmácsnak a megrendelés visszaigazolásának napján, vagy legfeljebb az elfogadást követő 24 órán belül rendelkezésre kell állnia.

5. Elvárható gondosság és minőség

A Fordításszolgáltató elvárja, hogy a Nyelvi Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során az elvárható gondossággal járjon el. Ide értendő az is, hogy a Nyelvi Szolgáltató a megbízás elfogadását megelőzően mérlegelje, az adott feladatot felelősséggel el tudja-e vállalni, rendelkezik-e a megfelelő teljesítéshez szükséges képzettséggel, szakmai tapasztalattal és adott esetben technikai háttérrel.
A fentieken túl a Fordításszolgáltató a következő minimális követelményeket határozza meg:

Írásbeli szolgáltatás esetén

1) a forrásnyelvi szövegben előforduló, nem ismert vagy nem biztosan azonosítható rövidítések, mozaikszavak, szakkifejezések kigyűjtése és továbbítása a Fordításszolgáltató felé, lehetőség szerint már a leadást megelőzően
2) a forrás- vagy célnyelvi szöveggel kapcsolatos lényeges megjegyzések feltüntetése (magában a szövegben vagy kísérőlevélben)
3) önálló tájékozódás az interneten, amennyiben a szöveg ezt indokolttá teszi
4) célnyelvnek megfelelő billentyűzet használata
5) helyesírás-ellenőrzés futtatása a kész célnyelvi szövegen
6) memoQ QA futtatása és a hibalista tételes ellenőrzése a fordítás befejeztével
7) részvétel a terminológiaépítésben
8) csoportos fordítás esetén kommunikáció a fordítói csapat többi tagjával és a projektmenedzserrel

Szóbeli szolgáltatás esetén

1) felkészülés a Fordításszolgáltató által biztosított segédanyagokból
2) önálló felkészülés (tájékozódás az interneten az adott témával, céggel, szervezettel kapcsolatban)
3) többtolmácsos rendezvény esetén terminológiai egyeztetés, konzultáció a többi tolmáccsal
4) pontos érkezés
5) az alkalomnak megfelelő öltözet, illetve a megadott dress code figyelembe vétele, ha van

Sürgősségi megrendelés esetén a Nyelvi Szolgáltató köteles a legjobb tudása szerint eleget tenni a megbízásnak, ám figyelembe véve, hogy ilyenkor az ideális munkakörülmények nem feltétlenül adottak, a Fordításszolgáltató a körülményekhez mérten határozza meg az elvárható gondosságot és minőséget.

6. Nem megfelelő minőség

6.1. Nem megfelelő minőségű írásbeli szolgáltatás

Az egyértelmű hibákat tartalmazó fordítás nem megfelelő minőségű szolgáltatásnak minősül. A Fordításszolgáltatónak jogában áll visszaküldeni a fordítást hibajavítás céljából a Nyelvi Szolgáltatónak, aki köteles a Fordításszolgáltató által kijelölt póthatáridőre elvégezni a szükséges javításokat. Amennyiben a Nyelvi Szolgáltató ennek nem tud eleget tenni, a Fordításszolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a teljesítést csak részben ismerje el.

A hibák mennyiségétől és típusától függően a Fordításszolgáltató dönthet úgy, hogy a javítást egy második szakembertől kéri. Nem elfogadható, kirívóan gyenge minőségű fordítás esetén a Fordításszolgáltató a fordításról készült szakvéleményt továbbítja az érintett Nyelvi Szolgáltatónak, akinek lehetősége van reagálnia a minőségi kifogásra. Amennyiben a Nyelvi Szolgáltató nem tud szakmailag helytálló magyarázatot adni a kifogással illetett szövegrészeket illetően, a Fordításszolgáltató legfeljebb a munkadíj 50%-át fizeti meg a Nyelvi Szolgáltató részére.

Egyértelmű hibának minősülnek a következők:

1) Helyesírási hiba vagy elütés, melyet a Word vagy a Hunspell helyesírás-ellenőrzője felismer.
2) Inkonzisztencia – azonos szegmensek eltérő módon történő fordítása, figyelmetlenségből adódóan.
3) Következetlen szóhasználat – kulcskifejezések nem egységes fordítása.
4) Számok nem megfelelő átírásából eredő hiba.
5) Kötelezően használandó terminológia figyelmen kívül hagyása, tiltott terminusok használata.
6) Kihagyás.
7) Nyelvtani hiba.
8) Súlyos, értelemzavaró félreértelmezés.
9) Nem értelmezhető fordítás.
10) Az átadott segédanyagok és/vagy stílusútmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibák.

Enyhébb, illetve szubjektív megítélés alá eső hibának minősülnek a következők:

1) Helyesírási hiba vagy elütés, melyet a Word vagy a Hunspell helyesírás-ellenőrzője nem ismer fel, pl. ha az elütéssel egy létező, ám a szövegkörnyezetbe nem illő szó jön létre.
2) Enyhébb stilisztikai hibák – egyes esetekben a megfelelő stílus szubjektív megítélés kérdése.
3) Kellő utánajárás hiányából adódó pontatlanságok, fordítói háttérmunka hiánya – amennyiben nem adottak az ideális munkavégzéshez szükséges feltételek, pl. különösen rövid határidő a fordítás terjedelméhez/nehézségéhez képest.
4) Bizonyos nyelvi/nyelvtani hibák, amennyiben a fordító nem az anyanyelvére fordított.

Szavatosság írásbeli szolgáltatás esetén

A sajátos szakkifejezések – különösen ágazati, illetve a Fordításszolgáltató megrendelőjének cégén belül használt kifejezések – helytelen fordítása nem róható fel fordítási hiányosságként, kivéve, ha a Fordításszolgáltató konzultációs lehetőséget biztosított a Nyelvi Szolgáltató számára, és a Nyelvi Szolgáltató nem élt ezzel a lehetőséggel.

6.2. Nem megfelelő minőségű szóbeli szolgáltatás

Egyértelmű nem megfelelésnek minősül, amennyiben a Tolmács:

1) nem jelent meg a tolmácsolás helyszínén (kivéve vis maior)
2) a megadott időponthoz képest több mint 10 perces késéssel jelent meg a tolmácsolás helyszínén (kivéve vis maior)
3) gyenge minőségű tolmácsolás (súlyosabb nyelvi pontatlanság, szakszókincs ismeretének hiánya, felkészülés hiánya, tolmácsolástechnikai hiányosságok)
4) nem tartotta be a Fordításszolgáltató által megkövetelt üzleti protokollt (öltözék)
5) Fordításszolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül kapcsolatba lép a Fordításszolgáltató megbízójával.

Szubjektív megítélés alá eső minőségi hibának minősül, ha a Tolmács:

1) a megadott érkezési időponthoz képest legfeljebb 10 perces késéssel jelent meg a tolmácsolás helyszínén
2) közepes minőségű tolmácsolás (enyhébb nyelvi pontatlanságok, néhány szakszó ismeretének hiánya) hatáskörén túllépve és/vagy nem elfogadható módon nyilvánít véleményt a munka bármely részletét illetően a résztvevők jelenlétében

A minőségi kifogást a Fordításszolgáltató legkésőbb a tolmácsolásról benyújtott számla esedékességének időpontjáig jelzi a Tolmácsnak. A Fordításszolgáltató minden minőségi kifogást alaposan kivizsgál, melynek során visszajelzést kér a tolmácsolás több résztvevőjétől, amennyiben több tolmács volt jelen a Fordításszolgáltató részéről, úgy az ő állásfoglalásukra is hagyatkozik, végül pedig lehetőséget biztosít a Tolmácsnak arra, hogy reagáljon a munkáját ért kritikára. A Fordításszolgáltató ezen információk alapján állapítja meg, hogy a teljesítést részben vagy egészben elfogadja-e.

Szavatosság szóbeli szolgáltatás esetén

Tolmácsolás esetén a normális beszéd sebességét jóval meghaladó, a standard nyelvi normáktól jelentősen eltérő (pl. dialektus) vagy rossz minőségű (elégtelen kihangosítás, nem megfelelő minőségű tolmácsberendezés) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek tolmácsolására szavatosság nem érvényesíthető.

7. Fordítástámogató szoftver (CAT)

A Fordításszolgáltató minden írásbeli projektet a memoQ fordítástámogató szoftver használatával menedzsel. A Fordításszolgáltatónak eseti jelleggel szolgáltatást nyújtó, saját memoQ licenccel nem rendelkező Nyelvi Szolgáltató számára a Fordításszolgáltató az adott megbízás teljesítésének idejére ingyenes mobil licencet biztosít. A Fordításszolgáltató írásos oktatási anyagokkal, valamint igény esetén személyre szabott, kiscsoportos oktatás keretében segíti a Nyelvi Szolgáltatót a szoftver használatának megismerésében.

Bizonyos megbízások esetén előfordulhat, hogy a Fordításszolgáltató más CAT eszköz használatát várja el a Nyelvi Szolgáltatótól, ilyen esetben a Fordításszolgáltató igyekszik a megfelelő szoftveres hátteret a Nyelvi Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

A Nyelvi Szolgáltató köteles használni a Fordításszolgáltató által rendelkezésére bocsátott erőforrásokat, különös tekintettel a fordítómemóriákra, terminológiai adatbázisokra, ideértve az alapértelmezettől eltérő projektbeállításokat is.

Amennyiben a Nyelvi Szolgáltató a Fordításszolgáltató memoQ szerverén, online projektben dolgozik, a Nyelvi Szolgáltató kifejezett kérésére a Fordításszolgáltató átadja számára azt a fordítómemóriát és terminológiát, melyet a Nyelvi Szolgáltató az adott munka során épített.

8. Kapcsolattartás

A Fordításszolgáltató munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 és 18:30 között, pénteken 9:00 és 17:30 között állandó elérhetőséget biztosít mind e-mailben, mind pedig az irodai vezetékes és mobiltelefonon. Nyitva tartási időn kívül a Fordításszolgáltató a honlapján megadott mobiltelefonszámon fogad hívásokat, a szám ilyenkor SMS fogadására nem alkalmas. Bármilyen megbízással kapcsolatos kérdés esetén a Nyelvi Szolgáltató a Fordításszolgáltatótól kérhet tájékoztatást.

A Nyelvi Szolgáltató a Fordításszolgáltató írásos hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem léphet kapcsolatba a Fordításszolgáltató megrendelőjével, tőle nem kérhet információkat a megbízás teljesítésével, fizetési feltételekkel, minőségi kifogással vagy jövőbeli megbízásokkal kapcsolatban.

9. Tájékoztatási kötelezettség

A Nyelvi Szolgáltató köteles haladéktalanul, írásban vagy telefonon tájékoztatni a Fordításszolgáltatót minden felmerülő problémáról, amely veszélybe sodorhatja a megállapodás szerinti teljesítést – pl. nem tudja aktiválni a licencét, nem kapta meg az ígért segédanyagokat, feltehetően nem fog tudni határidőre teljesíteni, stb.

A Nyelvi Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Fordításszolgáltatót, amennyiben azt tapasztalja, hogy a megbízás teljesítésének feltételei eltérnek a megállapodásban rögzítettektől – pl. a Tolmácsot a Fordításszolgáltató megrendelője közvetlenül felkérné további tolmácsolási vagy egyéb nyelvi szolgáltatásra, helyszíni fordításra, a konszekutív tolmácstól szinkrontolmácsolási feladat teljesítését kérnék, a Tolmács előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül kép- vagy hangfelvételt készítenének a tolmácsolásról, a Fordító vagy Lektor nem kapja meg a projektmenedzsertől a kötelezően használandó erőforrásokat, stb.

A Fordításszolgáltató köteles azonnal megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a megbízás teljesítése a megállapodásnak megfelelően folytatódhasson. Amennyiben a Nyelvi Szolgáltató nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, úgy a nem megfelelő teljesítésből eredő következmények alól a Fordításszolgáltatónak nem áll módjában felmentenie őt, illetve a Fordításszolgáltató nem kötelezhető semmiféle felár vagy extra munkadíj megfizetésére.

10. Kötbér, kártérítés

A Nyelvi Szolgáltató késedelmes és/vagy hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetén kötbérfelelősséggel tartozik.

A Nyelvi Szolgáltató a késedelmes és/vagy hibás teljesítésből, illetve a nem teljesítésből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Nem kötelezhető a Nyelvi Szolgáltató elállási kötbér megfizetésére, amennyiben az akadályoztatás tőle független, mint például orvos által igazolt betegség, vis major. A Nyelvi Szolgáltató betegség esetén is igyekszik a Fordításszolgáltatót a lehető legrövidebb időn belül értesíteni a változásokról.

10.1. Késedelmes teljesítés

a) Az eseti megrendelésben meghatározott írásbeli szolgáltatás teljesítésére meghatározott határidő elmulasztása a Nyelvi Szolgáltató késedelmes teljesítésének minősül. A Nyelvi Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a munkadíj 10%-a, késedelmes naptári naponként.

Írásbeli szolgáltatásra vonatkozó sürgős megrendelés esetén késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Nyelvi Szolgáltató a megrendelésben meghatározott határidőhöz képest több mint 30 percet késik, ez esetben a kötbér mértéke a munkadíj 5%-a, késedelmes óránként.

b) Tolmácsolási megbízás esetén késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Tolmács a megrendelésben meghatározott helyen a megadott érkezési időponthoz képest több mint 10, de legfeljebb 15 perccel később jelenik meg. Ilyen esetben a kötbér mértéke a Tolmács munkadíjának 10%-a.

A Nyelvi Szolgáltató az esedékes számláját kizárólag a kötbér összegének levonásával nyújthatja be.

10.2. Nem teljesítés

a) Írásbeli szolgáltatás esetén nem teljesítésnek minősül, ha a Nyelvi Szolgáltató a Fordításszolgáltató által meghatározott újabb határidőre sem teljesít.

b) Tolmácsolási megbízás esetén nem teljesítésnek minősül, ha a Tolmács a megrendelésben meghatározott helyen a megjelölt időponthoz képest több mint 15 perccel később, vagy egyáltalán nem jelenik meg.

Nem teljesítés esetén a kötbér a vonatkozó eseti munkadíj 100%-a, a Nyelvi Szolgáltató számla benyújtására nem jogosult. A nem teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés, valamint a késedelmes teljesítés esetére meghatározott kötbér követelését kizárja.

11. Fizetési feltételek

A Nyelvi Szolgáltató a teljesített szolgáltatásról átutalásos számlát állít ki, melynek fizetési határideje – eltérő megállapodás hiányában – a számla kézhezvételétől számított 21 naptári nap.

Amennyiben a Nyelvi Szolgáltató a Fordításszolgáltatóval egyszeri, hó végi elszámolásban állapodott meg, úgy a Fordításszolgáltató köteles legkésőbb a tárgyhót követő harmadik munkanapon megküldeni a teljesített szolgáltatásokról készített részletes elszámolást a Nyelvi Szolgáltató részére, aki ez alapján jogosult kiállítani számláját.

A Nyelvi Szolgáltató a számlát postán, elektronikusan vagy személyesen juttatja el a Fordításszolgáltató részére.

A Felek megállapodnak abban, hogy teljesítés napja az a nap, melyen a Fordításszolgáltató a bankszámláját a díjjal megterhelte.

Paypalon keresztül történő fizetés esetén a Fordításszolgáltató a Purchase/Services opció megjelölésével indítja az átutalást.

Deviza átutalás esetén a belföldi bankköltségeket a Fordításszolgáltató viseli, a külföldi bankköltségek a kedvezményezettet terhelik.

A Fordításszolgáltató fizetési késedelme esetén a Fordító/Lektor/Tolmács jogosult a mindenkori késedelmi kamatról számlát kiállítani, melyet a Fordításszolgáltató a megadott fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

12. A megbízástól való elállás

12.1. Fordításszolgáltató elállása

Írásbeli szolgáltatás esetén

A Fordításszolgáltató írásbeli szolgáltatás esetén következmények nélkül elállhat a megbízástól abban az esetben, ha érdekmúlásának a Nyelvi Szolgáltató részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el.

Amennyiben az írásbeli szolgáltatás teljesítése már megkezdődött, a Nyelvi Szolgáltató a megrendelés lemondását követően a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a Fordításszolgáltató részére a lemondás pillanatáig elkészült munkát, melynek díját a Fordításszolgáltató köteles megfizetni.

Szóbeli szolgáltatás esetén

5 munkanapot meg nem haladó tolmácsolási megbízás esetén a Fordításszolgáltató a tolmácsolás kezdő időpontjától számított 2 naptári napon túl anyagi következmények nélkül visszamondhatja a megrendelést. 2 naptári napon belüli lemondás esetén a Fordításszolgáltató a megrendelt szolgáltatás díjának 50%-át, 1 naptári napon belüli lemondás esetén a szolgáltatás díjának 100%-át köteles kifizetni a Tolmács részére.

5 munkanapot meghaladó tolmácsolási megbízás esetén a Fordításszolgáltató a tolmácsolás kezdő időpontjától számított 5 naptári napon túl anyagi következmények nélkül visszamondhatja a megrendelést. 5 naptári napon belüli lemondás esetén a Fordításszolgáltató az első 5 napra vonatkozó szolgáltatási díj 25%-át, 3 naptári napon belüli lemondás esetén pedig az első 5 napra vonatkozó szolgáltatási díj 50%-át köteles kifizetni a Tolmács részére. A további napokra a Fordításszolgáltató nem fizet lemondási díjat.

A több munkanapos megbízások alatt összefüggő munkanapok értendők.

A Fordításszolgáltató a fentieken felül mindent megtesz annak érdekében, hogy a lemondott megbízásokat más megrendelésekkel kompenzálja, lehetőség szerint abban az időszakban, amelyben a lemondott megbízás megvalósult volna.

12.2. Nyelvi Szolgáltató elállása

Amennyiben a Nyelvi Szolgáltató a már elfogadott megbízástól visszalépni kényszerül, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Fordításszolgáltatót. A Nyelvi Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az elállásról azonnal értesíti a Fordításszolgáltatót, ezáltal is kevesebb kárt okozva a Fordításszolgáltatónak. A Nyelvi Szolgáltató a Fordításszolgáltató kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja át a megbízást egy harmadik személynek, mivel ez súlyos szerződésszegésnek minősül.

Írásbeli szolgáltatás esetén

Amennyiben a Fordításszolgáltató igényt tart a lemondás pillanatáig elkészített munkára, úgy a Nyelvi Szolgáltató köteles azt átadni a Fordításszolgáltató részére. A már elvégzett munka díját a Fordításszolgáltató az elállás körülményeitől függően teljes vagy csökkentett áron fizeti meg a Nyelvi Szolgáltató részére.

Abban az esetben, ha a Nyelvi Szolgáltató visszalépése lehetetlenné teszi a Fordításszolgáltató számára az adott projekt szerződésszerű teljesítését, a Nyelvi Szolgáltató számla benyújtására nem jogosult, a Nyelvi Szolgáltató által fizetendő lemondási kötbér a vonatkozó eseti munkadíj 50%-a.

Ha a Fordításszolgáltatónak elegendő idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy a projektet a Nyelvi Szolgáltató visszalépése ellenére is megfelelő módon le tudja bonyolítani, a Nyelvi Szolgáltató elállásának anyagi következményei nincsenek, erről a Fordításszolgáltató írásban is tájékoztatja a Nyelvi Szolgáltatót.

Szóbeli szolgáltatás esetén

5 munkanapot meg nem haladó tolmácsolási megbízás esetén a Tolmács a tolmácsolás kezdő időpontjától számított 3 munkanapon túl anyagi következmények nélkül visszamondhatja a megrendelést. 3 munkanapon belüli lemondás esetén a Tolmács kötelezhető arra, hogy a megrendelt szolgáltatás díjának 50%-át, 1 munkanapon belüli lemondás esetén a szolgáltatás díjának 100%-át lemondási kötbér címén megfizesse a Fordításszolgáltató részére.

5 munkanapot meghaladó tolmácsolási megbízás esetén a Tolmács a tolmácsolás kezdő időpontjától számított 8 munkanapon túl anyagi következmények nélkül visszamondhatja a megrendelést. 8 munkanapon belüli lemondás esetén a Tolmács kötelezhető arra, hogy az első 5 napra vonatkozó szolgáltatási díj 25%-át, 5 munkanapon belüli lemondás esetén 50%-át, 3 munkanapon belüli lemondás esetén pedig az első 5 napra vonatkozó szolgáltatási díj 100%-át lemondási kötbér címén megfizesse a Fordításszolgáltató részére.

13. Adatkezelés, titoktartási kötelezettség

A Fordításszolgáltató időről-időre, szükség szerint alvállalkozói rendelkezésére bocsátja a megbízói részére elvégzendő projektek teljesítéséhez szükséges dokumentációt és információkat. A Nyelvi Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott, illetve az általa megismert összes dokumentumot és információt a Nyelvi Szolgáltató köteles szigorúan bizalmasan kezelni, függetlenül attól, hogy ezeket az információkat postán, faxon, elektronikusan vagy szóban kapta.

Ezt a dokumentációt és információt a Nyelvi Szolgáltató kizárólag a Fordításszolgáltató felé fennálló kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges tevékenységek végrehajtása céljából használhatja fel az adott projekt megállapodás szerinti feltételeinek megfelelően. A Nyelvi Szolgáltató minden ésszerű lépést megtesz a dokumentumok és egyéb információk nyilvánosságra hozatalának, terjesztésének és illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében, így ebben a körben:

a) A Nyelvi Szolgáltatót a – Fordításszolgáltató által – részére átadott szóbeli információk, írott anyagok vonatkozásában teljes titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség kiterjed többek között a megrendeléssel és a Fordításszolgáltató megbízóival kapcsolatos minden tényre és körülményre, megoldásra vagy adatra, amely a Fordításszolgáltatóra vagy a Fordításszolgáltató megbízójának személyére, személyes adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint pénzügyi egyenlegére, forgalmára vonatkozik. Ezen titoktartási kötelezettség megszegése kártérítési kötelezettséget von maga után.

b) A Nyelvi Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy az eseti megrendelések teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat megőrizze, azokat csak és kizárólag feladatkörén belül használja fel, azokat harmadik személlyel sem részben, sem egészben nem közli, illetve ezen információkhoz a hozzáférést harmadik személy részére semmilyen módon nem teszi lehetővé. A tudomására jutott adatot, információt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Fordításszolgáltatónak vagy a Fordításszolgáltató megbízójának bármilyen hátrányt okozzon.

c) A Nyelvi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések során tudomására jutott, a Fordításszolgáltató megbízója által használt, kifejlesztett munkaeljárást, megoldást, nyilvántartási rendszert feladatán kívül nem használja fel, azt harmadik személlyel nem közli, harmadik személy hozzáférését semmilyen módon nem teszi lehetővé, a megismert eljárást, megoldást, nyilvántartási rendszert a saját maga vagy más személy részére történő előnyszerzés végett nem használja fel. Tudomásul veszi tehát, hogy minden általa megismert eljárás, megoldás, nyilvántartási rendszer a Fordításszolgáltató megbízójának tulajdonát képezi, arra a Nyelvi Szolgáltató semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A Nyelvi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek be nem tartása büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. A Nyelvi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

14. Konkurenciatilalom

A Nyelvi Szolgáltató a megbízás elfogadásával vállalja, hogy – amennyiben a Fordításszolgáltató megrendelőjének kiléte ismert, úgy – az adott megbízás teljesítésétől számított két éven belül a Fordításszolgáltató megrendelőjével nem létesít közvetlen munkakapcsolatot és vele ártárgyalásokat nem folytat.

Tolmácsolási megbízás teljesítése esetén a Tolmács saját névjegyét, privát elérhetőségét a tolmácsolás helyszínén jelen lévő személyeknek semmilyen körülmények között nem adhatja át. A Tolmács szükség esetén használhatja a Fordításszolgáltatótól kapott bianco névjegykártyát, illetve ennek hiányában a Fordításszolgáltató elérhetőségeit adhatja meg.

A konkurenciatilalom egyaránt vonatkozik a Nyelvi Szolgáltató irányítása alatt álló közvetítő irodára is. Kivételt képez a konkurenciatilalom alól, ha a Nyelvi Szolgáltató bizonyíthatóan állt már közvetlen munkakapcsolatban a Fordításszolgáltató megrendelőjével, a Fordításszolgáltatótól kapott megbízás elfogadását megelőzően.

A konkurenciatilalom nem vonatkozik olyan feladat elvégzésére, illetve olyan munkakör betöltésére, melynek tárgya tolmácsolási, fordítási munkákkal nem függ össze.

15. Vis maior

Mentesülnek a Felek a jelen ÁBF-ben meghatározott jogkövetkezmények alól, amennyiben a szerződésszegést, vagy az eseti megrendelés teljesítése előtti lemondását olyan ok idézi elő, amely a jelen ÁBF alapján vis maiornak minősül. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli esemény, amely a Felek akaratán és érdekkörén kívüli okból keletkezett, előre nem látható és elkerülhetetlen. Ilyennek kell tekinteni többek között – de nem kizárólag – a természeti katasztrófát, a háborút, tűzvészt, járványt, vesztegzárat, általános sztrájkot és a szállítási korlátozásokat. A vis maior eseménnyel érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul, írásban – vagy ennek akadálya esetén bármely telekommunikációs eszköz útján – értesíteni a vis maior esemény körülményeiről, okáról és fennállásának várható időtartamáról. Az értesítés késedelme vagy elmaradása esetén a fél a jelen ÁBF rendelkezései szerint felel az ÁBF-ben és az eseti megrendelésben foglaltak megszegéséért.

16. Szellemi alkotáshoz fűződő jog

A Felek megállapodnak abban, hogy a Nyelvi Szolgáltató a megbízás keretében az általa létrehozott és a Fordításszolgáltatónak átadott anyagokat, ötleteket, eljárásokat, stb. és az azokhoz tartozó jogokat feltétlenül és visszavonhatatlanul átruházza a Fordításszolgáltatóra, amely azokat kizárólagosan jogosult tetszése szerint felhasználni, nyilvánosságra hozni, átdolgozni, illetve kizárólagosan jogosult azokkal rendelkezni – ideértve azok másra történő átruházását is – mind Magyarország területén, mind külföldön. A jelen rendelkezésekben foglaltak ellenértékét a megbízási díj magában foglalja, a Nyelvi Szolgáltatós a fentiekért további ellenértékre nem tart igényt.

Amennyiben az eseti megbízás keretében irodalmi mű fordításával egyedi mű születik, mely szerzői jogi védelem alá esik, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokról a Fordításszolgáltató és a Nyelvi Szolgáltató külön megállapodásban rendelkeznek.

Contacts

E-mail: vri@edimart.com
Mobile: +36 20 346 7707
Tel.: +36 1 209 26 88
Skype: edimart.interpreting
Address: Alkotás Center, 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C