Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít.

A Megrendelő az online megrendelő kitöltésével vagy a papíralapú megrendelő aláírásával illetve eseti megbízás vagy keretszerződés aláírásával elismeri az EDIMART által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását, így annak rendelkezései további írásbeli megállapodás hiányában is alkalmazandóak a megrendelésre.

Egyedi feltételeket és kedvezményeket keretszerződés megkötése esetén tudunk kizárólag biztosítani.

Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. (a továbbiakban: Fordításszolgáltató) részére megrendelést küldeni a http://www.edimart.hu/hu/szolgaltatasok/forditas/online-megrendeles/

vagy

http://www.edimart.hu/hu/szolgaltatasok/tolmacsolas/online-megrendeles/ oldalon az on-line megrendelőlap kitöltésével lehetséges. A beérkezett megrendeléseket a Fordításszolgáltató minden esetben visszaigazolja írásban, megerősítve ezzel, hogy a megrendelt szolgáltatást a megadott feltételek szerint teljesíti. A Fordításszolgáltató írásos visszaigazolásának hiányában a megrendelés nem tekinthető elfogadottnak.

Amennyiben a Felek nem állapodnak meg eltérő módon, a Fordításszolgáltató az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését.

1. Fogalommeghatározás

1.1. Fordítás

Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.

1.2. Gépi fordítás

A gépi fordítás olyan automatikus fordítási eljárás, amelynek során a forrásnyelvi szöveg fordítása a célnyelvre informatikai eszközökkel, számítógépes program segítségével történik.

1.3. Lokalizálás

A lokalizálás egy olyan fordítási folyamat, mely során szoftverek, honlapok, applikációk és egyéb, főképp összetettebb, online anyagok szakszerű fordítása és a helyi viszonyokhoz való adaptálása történik. A lokalizálás során fordítókon és lektorokon túl informatikusokat, grafikusokat is bevonhatunk a folyamatba.

1.4. Lektorálás

Lektorálásnak minősül a Fordításszolgáltató vagy más szolgáltató által készített fordítás ellenőrzése az élő nyelv követelményeinek megfelelően. Ez magában foglalja a helyesírás, nyelvtan, nyelvhelyesség, stílus, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzését az adott szakma kifejezésrendszere alapján. Az ellenőrzés történhet a forrás- és a célszöveg egybevetésével, vagy csak a célnyelvi szöveg alapul vételével.

1.4.1. Teljes lektorálás

A fordítás ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően. A lektor ellenőrzi, hogy a fordítás helyesírási, nyelvi, nyelvtani, stilisztikai szempontból helyes-e, tartalmilag megfelel-e a forrásnyelvi szövegnek. A lektor ellenőrzi továbbá, hogy a fordításban alkalmazott szakkifejezések helytállóak-e. A teljes lektorálás az alapvető ellenőrzésnél komplexebb folyamat.

1.4.2. Részleges lektorálás

A lektor a célnyelvi szöveget ellenőrzi a fent leírt szempontok alapján, szúrópróbaszerűen összevetve azt a forrásnyelvi szöveggel.

1.4.3. Célnyelvi lektorálás

A lektor a célnyelvi szöveget tanulmányozza, és javítja benne a felmerülő helyesírási, nyelvi, nyelvtani, esetleg stilisztikai hibákat.

1.5. Fordítástámogató szoftver (CAT)

A fordítástámogató szoftver lehetővé teszi, hogy a Fordításszolgáltató megrendelőnként és/vagy témakörönként fordítómemóriát és terminológiai adatbázist hozzon létre, valamint hogy a rendelkezésére bocsátott, referenciaként szolgáló dokumentumokat a fordítás során memóriaként használja. A fordítástámogató szoftver segítségével a Fordításszolgáltató több fordító munkáját is képes on-line, valós időben összehangolni, ezáltal a teljes fordítási projektet az on-line felületen koordinálhatja.

1.5.1. Fordítómemória

A fordítástámogató szoftver segítségével épített fordítómemória mondatpárokat tartalmaz. A fordítás/lektorálás során a szoftver figyelmezteti a felhasználót, ha a forrásnyelvi szöveg és a használatban lévő fordítómemória bármilyen egyezést mutat, ennek köszönhetően a Fordításszolgáltató biztosítani tudja az ismétlődő szövegrészek következetes fordítását.

1.5.2. Terminológiai adatbázis

A fordítástámogató szoftver segítségével épített terminológiai adatbázis egy intelligens szótárként működik. A terminológiai adatbázisban nem csak szópárokat, hanem az adott kifejezés használatával kapcsolatos információkat is rögzíteni lehet – így pl. definíció, szövegkörnyezettől függő használat, tiltott terminus, stb. A fordítástámogató szoftver figyelmezteti a felhasználót, ha a forrásnyelvi szöveg és a használatban lévő terminológiai adatbázis között egyezést észlel.

1.5.3. Szövegszinkronizálás

Amennyiben a Megrendelő a Fordításszolgáltató rendelkezésére bocsát korábbi fordításokat a megfelelő forrásnyelvi dokumentumokkal együtt, a Fordításszolgáltató ezeket a fordítástámogató szoftver segítségével szinkronizálni tudja, a későbbiekben pedig fordítómemóriaként tudja használni.

1.5.4. Ismétlődés

Ismétlődés alatt minden esetben mondatok közötti statisztikai egyezést értünk. Nem minősül tehát önmagában ismétlődésnek a szövegen belül többször előforduló szó.

1.5.5. Súlyozott szószám

Egy fordítási projekt árának megállapításakor a fordítandó szöveg szószámát vesszük alapul, figyelembe véve az esetleges mondatszintű ismétlődéseket. A fordítandó szövegről első lépésben analízist készítünk, amely megmutatja, hogy pontosan mennyi a fordítás szempontjából jelentős hasonlóságot mutató mondatok aránya a teljes szövegben. Az egyezés mértékétől függően különböző súlyszámokat alkalmazunk, majd ennek segítségével megállapítjuk az ismétlődésekkel korrigált szószámot, mely az árazás alapjául szolgál.

1.6. Tolmácsolás

Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg szóbeli fordítása a célnyelvre.

1.6.1. Konszekutív vagy követő tolmácsolás

Konszekutív a tolmácsolás abban az esetben, ha a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat létezik.

1.6.2. Szinkrontolmácsolás

Szinkrontolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

1.6.3. Chuchotage tolmácsolás

Suttogva végzett szinkrontolmácsolás. A tolmács a résztvevők között ül vagy áll, és a beszéddel egyidejűleg fülbe súgva tolmácsolja számukra az elhangzottakat. Fülbesúgásra csak kevés (5-6 fő), egymáshoz közel tarózkodó résztvevő esetében nyílik mód.

1.6.4. Kísérőtolmácsolás

Kísérőtolmácsolás esetén a közvetített tolmács az idegen nyelvet magas szinten, hibátlanul és választékosan beszéli, azonban nem várható el tőle olyan tapasztalat, melynek köszönhetően akár fontos üzleti tárgyalásokon is el tudna látni összekötőtolmács-feladatokat. A gyári betanítások rendszerint a kísérőtolmácsolás kategóriájába tartoznak.

1.6.5. Távtolmácsolás

A távtolmácsolás konferenciahívás vagy videokonferencia létesítésére alkalmas eszköz igénybevételével megszervezett konszekutív vagy szinkrontolmácsolás. A tolmács nem tartózkodik a tolmácsolási esemény helyszínén, de a megfelelő technikai háttér lehetővé teszi a gördülékeny nyelvi közvetítést.

1.6.6. Relay tolmácsolás vagy relézés

Két nyelv között harmadik nyelv közvetítésével végzett tolmácsolás.

1.6.7. Jeltolmácsolás

Jelnyelvre végzett szinkrontolmácsolás. A jeltolmácsok olyan üléseken végeznek nyelvi közvetítést, ahol siketek vagy nagyothallók vesznek részt; az elhangzottakat jelnyelvre, a jelnyelven megfogalmazott gondolatokat pedig beszélt nyelvre tolmácsolják.

1.6.8. Rendelkezésre állási díj

A tolmács utazással töltött idejére felszámolt díj, melyet a Fordításszolgáltató a megtett kilométerszám alapján határoz meg, és melyet a Megrendelővel előzetesen közöl.

1.7. Forrásnyelv

A fordítás vagy tolmácsolás alapjául szolgáló szöveg nyelve.

1.8. Célnyelv

Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget fordítani vagy tolmácsolni szükséges.

1.9. Forrásszó

Két szóköz közötti karaktersorozat a forrásnyelvi szövegben.

1.10. Alapvető ellenőrzés

A Fordításszolgáltató minden munkafolyamat menetét, így az alapvető ellenőrzés lépéseit is pontosan meghatározza. Amire az alapvető ellenőrzés kiterjed:

 • helyesírás-ellenőrzés
 • számok átírásának egyezése a forrásnyelven és a célnyelven
 • a projekthez rendelt terminológia használata
 • tiltott kifejezések előfordulásának ellenőrzése
 • konzisztencia
 • teljesség (kihagyott szövegrészek keresése)
 • speciális fájlformátumok esetén a szövegkódok helyes alkalmazása
 • külalak

1.11. A fordítás minősége

1.11.1. Lektorált minőség

A lektorált fordítás mind helyesírási, mind nyelvi, nyelvtani és stilisztikai szempontból helyes, tartalmilag megfelel a forrásnyelvi szövegnek. Természetesen a lektorált minőségű fordításon is lehet további változtatásokat végezni, azonban ennek célja már nem hibák javítása, hanem a szöveg egyéni szempontok alapján történő módosítása.

1.11.2. Lektorálható minőségű fordítás

A nem lektorált fordításnak elég jó minőségűnek kell lennie ahhoz, hogy belső felhasználásra alkalmas legyen, vagy lektorálásra tovább lehessen adni – a fordításban nem lehetnek tehát súlyos tartalmi és nyelvi hibák, félreértelmezések, kihagyások. A lektorálható minőségű fordításon a lektornak mondatszintű változtatásokat végeznie nem szükséges, a szöveg kisebb, elsősorban szószintű módosításokkal tökéletesíthető.

A nem lektorált fordítások is kötelezően átesnek az alapvető ellenőrzésen.

1.11.3. Nem lektorálható minőség

Elmarasztalható egy fordítás, ha az csak nyelvi és tartalmi hibák javításával, mondatszintű változtatások által tehető elfogadhatóvá. Nem megfelelő a fordítás minősége abban az esetben sem, ha az iroda nem használta helyesen a megrendelő által rendelkezésére bocsátott terminológiát, segédanyagokat, nem tartotta be a fordítási útmutatóban foglaltakat.

1.12. Hivatalos fordítás

Hivatalos fordításnak minősül a Fordításszolgáltató saját cégjelzésével és cégszerűen aláírt záradékával ellátott fordítás. A záradékkal tanúsítjuk, hogy a fordítás tartalmilag azonos és értelmileg egyenértékű a hozzá csatolt eredeti dokumentummal. Az esetek túlnyomó többségében a fordítást bekérő intézmény elfogadja a Fordításszolgáltató által kiadott hivatalos fordítást, azonban kérjük, erről mindig érdeklődjön előzetesen a szóban forgó intézménynél.

1.13. Hiteles fordítás

A fordítás hitelesítése a fordításhoz fűzött közjegyzői záradékkal történik, amely készülhet magyar nyelven, két nyelven vagy csak az adott idegen nyelven. A fordítás hitelesítését kizárólag az adott nyelvre szóló, úgynevezett nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyző, vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készítheti el. Irodánk vállalja keretszerződéses partnerei részére a fordítás hitelesítésével kapcsolatos ügyintézés lebonyolítását.

1.14. DTP –szövegelőkészítés

A Fordításszolgáltató vállalja speciális fájlformátumú dokumentumok professzionális kezelését. A fájlokat a Fordításszolgáltató szerződéses DTP-partnerei készítik elő és vállalják az utószerkesztést is.

A Fordításszolgáltató vállalja nehezen olvasható dokumentumok (pl. fax, kézzel írott, szennelt anyagok) előkészítését és fordítását is, ellenben nem áll módjában felelősséget vállalni a konvertálás során előforduló hibákért, ugyanakkor az ilyen szövegek kezelése során is a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el.

2. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme

2.1. A Fordításszolgáltató elsődleges szolgáltatásai: fordítás, lektorálás, lokalizálás és tolmácsolás.

2.2. A Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell a fordítás célját, ezek például a következők lehetnek:

 • belső felhasználás, tájékozódás
 • nyilvánosságra hozatal (kiadás, reklám, stb.)
 • jogi felhasználás (pl. szabadalmi eljárás)
 • hivatalos fordítás
 • hitelesített fordítás
 • egyéb olyan cél, amelyre a fordítás során tekintettel kell lenni.

2.3. Tolmácsolás esetén a Megrendelőnek meg kell jelölnie az igényelt szolgáltatás típusát, ezek a következők lehetnek:

 • konszekutív tolmácsolás
 • szinkrontolmácsolás
 • chuchotage tolmácsolás
 • kísérőtolmácsolás
 • jelnyelvi tolmácsolás
 • távtolmácsolás

A Fordításszolgáltató a következő információk ismeretében tudja garantálni, hogy az adott feladatra legalkalmasabb tolmácsot biztosítja a Megrendelő részére, így ezeket Megrendelőnek – saját érdekében is – közölnie kell a Fordítóirodával:

 • nyelvpár és nyelvirány
 • pontos helyszín
 • tolmácsolás kezdő és záró időpontja
 • tervezett forgatókönyv, a szünetek feltüntetésével
 • résztvevők személye/beosztása
 • résztvevők száma
 • előzmények (üzleti tárgyalás esetén például korábbi levélváltások, szerződések, stb.)
 • speciális munkafeltételek (pl. gyári tolmácsolás esetén különleges munkavédelmi előírások, extrém zajterhelés, stb.)

konferencia esetén a további információk is fontosak:

 • felszólalók neve, anyanyelve
 • prezentációk, előre megírt beszédek
 • igényelt / rendelkezésre álló tolmácstechnikai berendezések pontos paramétere

2.4. Amennyiben a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az ebből eredő károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

2.5. A Fordításszolgáltató nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Fordításszolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

2.6. A Fordításszolgáltató a megrendelés teljesítése közben felmerülő szakmai kérdéseket haladéktalanul közli a Megrendelővel, abban az esetben, ha az adott kérdésre a Megrendelő feltehetően választ tud adni – így például cégspecifikus rövidítések feloldása, a Megrendelő tevékenységi körében használt szakkifejezés jelentése, stb. Amennyiben a forrásszövegben szereplő bármely kifejezés értelmezése nehézségekbe ütközik, arról a Fordításszolgáltató minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt.

2.7. Amennyiben a Megrendelő nem közli a tolmácsolás szempontjából lényeges információkat, a Fordításszolgáltató az ebből származó károkért vagy következményekért nem vállal felelősséget.

2.8. A tolmács a megállapodástól eltérő jellegű feladat – pl. írásbeli fordítás – elvégzésére a helyszínen nem kötelezhető, ilyen esetben a Megrendelőnek ez irányú igényét elsőként a Fordítóirodával kell közölnie.

2.9. Szinkrontolmácsolás esetén biztosítani kell a tolmácsoláshoz szükséges technikai berendezéseket, különös tekintettel a tolmácskabin(ok)ra és a hallgatóság által használandó fülhallgatókra. A tolmácskabinoknak meg kell felelniük az ISO 4043 szabványnak. A Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a tolmácsoknak megfelelő rálátásuk legyen a pódiumra, illetve az előadók által használt kivetítőre. Tolmácstechnikai berendezések esetén fontos egy megfelelően képzett technikus állandó jelenléte, erről – amennyiben a berendezéseket nem a Fordításszolgáltató biztosítja – a Megrendelőnek kell gondoskodnia. A szinkrontolmácsok egymást 20-30 perces időközökkel váltják, a közbeiktatott szünetekre biztosítani kell számukra a zavartalan pihenés lehetőségét.

2.10. A Megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a Fordítóirodának arra, hogy annak képviselője a tolmácsolás helyszínét előzetesen megtekintse és a Megrendelő által biztosított technikai berendezéseket ellenőrizze.

2.11. Konferenciák esetén rendszerint a Fordításszolgáltató egy képviselője is jelen van a tolmácsolás helyszínén. A Fordításszolgáltató képviselőjének elsődleges feladata, hogy meggyőződjön a megfelelő munkavégzéshez szükséges feltételek meglétéről, ezenfelül ellenőrzi a tolmácsok pontos érkezését, szakmai teljesítményüket, továbbá –összekötő szerepet betöltve a Megrendelő és a tolmácsok között – szakmai kérdésekben igény esetén a Megrendelő rendelkezésére áll.

2.12. A Fordításszolgáltató vállalja, hogy minden szolgáltatatást a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel teljesít, különös tekintettel a teljesítésbe bevont fordítók, lektorok és tolmácsok kiválasztására. A Fordításszolgáltató az ISO 9001:2008 szabvány előírásainak megfelelően a munkafolyamatait folyamatosan ellenőrzi és azok nyomon követhetőségét biztosítja.

3. Ajánlatadás, a szolgáltatás díja

A Fordításszolgáltató árajánlata csakis írásban (e-mail, levél ill. fax) és – feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz érvényességi időtartamot - legfeljebb az árajánlat dátumától számított 3 hónapon belül érvényes.

A Fordításszolgáltató sürgősségi felárat jellemzően nem számol fel, azonban fenntartja magának a jogot felár felszámítására, amennyiben az egyik napról a másikra teljesítendő szolgáltatás éjszakai vagy munkaszüneti napon történő munkavégzést feltételez. A Fordításszolgáltató a Megrendelőt a felár mértékéről az árajánlatban, tehát előzetesen tájékoztatja.

Írásbeli szolgáltatás

3.1. Az ajánlat az alábbiakat kötelezően tartalmazza:

 • Szolgáltatás típusa (fordítás, lektorálás stb.)
 • Forrásnyelv(ek) és célnyelv(ek)
 • Vállalási díj

3.2. Fordítás esetében a pontos végösszeget is tartalmazó árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.

3.3. Fordítás esetében az elszámolás rendszerint a forrásnyelvi szavak száma alapján, az esetleges ismétlődések figyelembe vételével történik. A Megrendelő kifejezett kérésére más elszámolási egység is alkalmazható.

3.4. Teljes lektorálás esetén az elszámolás alapja a forrásnyelvi dokumentum terjedelme. A lektorálás díja az adott nyelvpárra vonatkozó fordítási díjhoz képest a következőképpen alakul: teljes lektorálás esetén 40%, amennyiben a fordítást nem a Fordításszolgáltató készítette, a teljes lektorálás díja 50%, részleges lektorálás esetén 30%, célnyelvi lektorálás esetében pedig 20%.

3.5. Célnyelvi lektorálás esetén, amennyiben a fordítást a Fordításszolgáltató készítette, az elszámolás alapja továbbra is a forrásnyelvi szöveg terjedelme.

3.6. Célnyelvi lektorálás esetén, amennyiben a fordítást nem a Fordításszolgáltató készítette, az elszámolás alapja a rendelkezésre bocsátott célnyelvi szöveg terjedelme.

3.7. Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben a fordítás nem tekinthető lektorálható minőségűnek, a Fordításszolgáltató jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani, a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően.

3.8. Megrendelő kérésére a Fordításszolgáltató kiad lektori véleményt más által készített fordításról, ez esetben az elszámolás alapját a munkára fordított órák száma határozza meg. A munka várható díját a Fordításszolgáltató ajánlatában ±20%-os pontossággal meghatározza.

3.9. Kreatív szövegek (pl. szlogenek, reklámszövegek) esetén a Fordításszolgáltató a forrásnyelvi szöveg és a fordítás tartalmi egyezésért felel, azonban a kreatív írással szemben támasztott követelmények teljesítéséért nem áll módjában felelősséget vállalni. A Megrendelő kérésére vállaljuk kreatív szövegek fordítását és adaptálását is, egyedi ajánlat alapján.

3.10. A Fordításszolgáltató fordítás és lektorálás esetén minimális vállalási díja 4.500,-Ft+áfa.

Tolmácsolás

3.11. Az ajánlat az alábbiakat kötelezően tartalmazza:

 • Tolmácsolás típusa
 • Nyelvpár
 • Vállalási ár

3.12. Tolmácsolás esetében az elszámolás óradíjban, félnapi, illetve egész napi egységben történhet. A tolmácsolás időtartama a teljes rendelkezésre állási időt jelenti, mely idő alatt a tolmácsnak a helyszínen jelen kell lennie. A Fordításszolgáltató vállalja, hogy a tolmács a program kezdete előtt a megállapodás szerinti időben, ennek hiányában legkésőbb 15 perccel a helyszínre érkezik. A tolmácsolás időtartamát a beiktatott szünetek, ebédidő, stb. nem érintik, az ehhez hasonló pihenőidők is rendelkezésre állásnak tekintendők.

Óradíjban történő megállapodás esetén a szolgáltatás alapdíja 2 óra, a további munkaórák elszámolása megkezdett óránként történik.

A fél nap legfeljebb 4 órás rendelkezésre állást jelent. A félnapi díj a mindenkori egész napi díj 60%-a. Amennyiben a tolmácsolás időtartama több mint 30 perccel meghaladja a 4 órát, a Fordításszolgáltató jogosult egész napi munkadíjat felszámolni.

Az egész nap legfeljebb 8 órás rendelkezésre állást jelent, a tolmács ezen felül legfeljebb 2 óra túlmunkára kötelezhető. A túlóradíj a mindenkori napidíj arányos részének 25%-kal növelt összege.

3.13. A Fordításszolgáltató budapesti és Budapest agglomeráció helyszín esetén a tolmácsolási díjon kívül nem számol sem rendelkezésre állási díjat, sem útiköltséget.

3.14. A Fordításszolgáltató vidéki – Budapest agglomerációján kívüli – tolmácsolás esetén a tolmács utazással töltött idejére rendelkezésre állási díjat állapít meg, a megtérítendő útiköltséget pedig az aktuális üzemanyagárak és autópályadíjak alapján határozza meg. Budapest agglomerációján kívüli tolmácsolás esetén a tolmácsolási idő minimális elszámolási egysége fél nap.

3.15. Amennyiben a tolmácsolás helyszíne Budapest agglomerációján kívül esik és a munkakezdés időpontja 9:00 óránál korábbi, a tolmács részére a tolmácsolást megelőző éjszakára megfelelő szállást kell biztosítani, ha az odajutás várható időtartama meghaladja a 1,5 órát. A szállás ideális esetben a tolmácsolás helyszínéhez közel eső, legalább három csillagos szálloda, vagy azzal hasonló szintű szolgáltatást biztosító panzió lehet. A tolmács elhelyezéséről a Megrendelő köteles előzetesen tájékoztatni a Fordítóirodát, hiszen az ezt érintő megegyezés is a szerződés részét képezi.

3.16. Távtolmácsolás szolgáltatás megrendelése esetén a Fordításszolgáltató kizárólag abban az esetben vállal felelősséget a szolgáltatás minőségéért és színvonalért, ha a Megrendelő biztosítja az alábbi minimális technikai feltételeket:

 • folyamatos ADSL internetkapcsolat, legalább 521 kb/mp adatátvitelre alkalmas ADSL internetkapcsolat
 • jó minőségű, webkamerával ellátott laptop vagy táblagép
 • zajmentes, jól megvilágított környezet

3.17. Egész napos tolmácsolás esetén a Megrendelő köteles étkezési lehetőséget biztosítani a tolmács részére, az étkezés költségeit a Megrendelő viseli.

3.18. Külföldi teljesítés esetén a megbízási díj egyedi megállapodás tárgya.

4. A megbízás teljesítése

4.1. Fordítás esetén, a teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Fordítóirodához a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

4.2. Fordítás és lektorálás esetén a Megrendelő az on-line megrendelőlapon megjelölheti, milyen módon és formában kívánja átvenni a kész munkát (pl. e-mailen, faxon, postai úton, futár által kézbesítve), a Fordításszolgáltató ennek megfelelően jár el. Postai továbbítás esetén a fordítást a Fordításszolgáltató ajánlott küldeményként adja postára, ennek kockázatát és költségeit azonban a Megrendelő viseli.

4.3. A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén a Fordításszolgáltató minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson a Megrendelőhöz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó e-mail határidőben történő elküldésére vállal.

4.4. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés határidejének egy adott napot jelölt meg, azonban ezen belül óra és perc pontosságú időt nem határozott meg, úgy az írásbeli szolgáltatás teljesítésének határideje a megrendelésben megjelölt nap éjjel 12:00 órája.

4.5. Tolmácsolás esetén a megbízás teljesítettnek tekintendő, amennyiben a tolmács a megállapodás szerinti időben a kijelölt helyszínen megjelent, a Megrendelő által a Fordításszolgáltató felé továbbított tájékoztatásnak megfelelően felkészült, és a megrendelésben rögzített időpontig a Megrendelő rendelkezésére állt. Bárminemű minőségi kifogást a Fordításszolgáltató legfeljebb a tolmácsolás záró időpontjától számított 48 órán belül fogad el. A minőségi kifogást a Megrendelőnek írásban kell közölnie a Fordítóirodával.

4.6. Tolmácsolás esetén a Megrendelőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Fordítóirodát minden változásról, ami a teljesítést érinti – így például nem várt túlóra, helyszínt érintő változás, az előzetes megállapodástól eltérő körülmények, tolmácsolási feladatok, stb. A tolmács kizárólag a Fordításszolgáltató hozzájárulásával kötelezhető az előzetes megállapodástól eltérő feladat teljesítésére.

5. A megbízástól való elállás

5.1. A Megrendelő, írásbeli szolgáltatás – fordítás, lektorálás – esetén következmények nélkül elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha érdekmúlásának a Fordításszolgáltató részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el.

Amennyiben az írásbeli szolgáltatás teljesítése már megkezdődött, a Megrendelő a megbízási díj 50%-át köteles a Fordításszolgáltatónak megfizetni akkor is, ha a részmunka átvételére nem tart igényt. Abban az esetben, ha a részmunka az eredeti megrendelés felét meghaladó mértékben át lett adva a Megrendelőnek, ezzel arányos megbízási díjat köteles a Megbízott fizetni. Ez alól kivételt képez, ha a Megrendelő a minimális megrendelhető mennyiséget rendelte meg (ld. 3.10), ebben az esetben a minimális vállalási díjat, azaz 4.500 Ft+áfa összeget köteles a Fordításszolgáltató részére megfizetni.

5.2.

a) 5 munkanapot meg nem haladó tolmácsolási megbízás esetén a Megrendelő a tolmácsolás kezdő időpontjától számított 2 munkanapon túl anyagi következmények nélkül visszamondhatja a megrendelést. 2 munkanapon belüli lemondás esetén a Megrendelő az első napra vonatkozó szolgáltatási díj 100%-át, míg a további napok szolgáltatási díjának 25%-át köteles megfizetni.

b) 5 munkanapot meghaladó tolmácsolási megbízás esetén a Megrendelő a tolmácsolás kezdő időpontjától számított 10 munkanapon túl anyagi következmények nélkül visszamondhatja a megrendelést. 10 munkanapon belüli lemondás esetén a Megrendelő az első 2 napra vonatkozó szolgáltatási díj 100%-át, míg további 3 napra a szolgáltatási díj 50%-át köteles kifizetni. A további napokra lemondási díjat a Megrendelő nem köteles fizetni.

5.3. A Fordításszolgáltató jogosult a tolmácsolási megbízástól minden anyagi következmény nélkül elállni, ha a Megrendelő a tolmácsolási eseményt megelőző 3 munkanapig nem bocsátja rendelkezésére a professzionális tolmácsolási szolgáltatásnyújtáshoz nélkülözhetetlen információkat és felkészülési anyagokat. Nélkülözhetetlen információnak számít:

 • nyelvpár
 • pontos helyszín
 • tolmácsolás kezdő és záró időpontja
 • tervezett forgatókönyv

Konferenciák esetén:

 • pontos program
 • prezentációk, előre megírt beszédek

6. Minőségi kifogás és szavatosság

6.1. A Fordítóirodának a fordítást jó minőségben kell elkészítenie, oly módon, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak, valamint a szakma írott és íratlan szabályainak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák megfelelő fordításáért a Fordításszolgáltató nem vonható felelősségre (lásd 2.5 pont).

6.2. A sajátos szakkifejezések – különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt kifejezések – helytelen fordítása nem róható fel fordítási hiányosságként, kivéve, ha a Megrendelő konzultációs lehetőséget biztosított a Fordításszolgáltató számára, és a Fordításszolgáltató nem élt ezzel a lehetőséggel.

6.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lektorált és nem lektorált fordításokkal szemben támasztható elvárások eltérőek, ebből adódóan a minőségi kifogás csak abban az esetben lehet indokolt, ha a fordítás minősége az adott szolgáltatástól elvárható színvonaltól elmarad.

6.4. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Fordításszolgáltató szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzés lehetőségét. Ebben az esetben a Fordításszolgáltató nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

6.5. Az írásbeli szolgáltatás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a szolgáltatás teljesítésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb az arról kiállított számla esedékességének napjáig élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6.6. Tolmácsolás esetén a Fordításszolgáltató bárminemű minőségi kifogást kizárólag írásban, legfeljebb a tolmácsolás záró időpontjától számított 48 órán belül fogad el. Tolmácsolást illető kifogás esetén a Megrendelő köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott írásos véleménnyel alátámasztani a szolgáltatás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Amennyiben a tolmácsolás során a jelenlévők száma kevesebb mint három fő, úgy minden résztvevő írásos véleménye szükséges a reklamáció benyújtásához. Ennek hiányában a Megrendelő a Fordításszolgáltató számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

6.7. Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Fordításszolgáltató számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

6.8. Amennyiben a Fordításszolgáltató a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordításszolgáltató számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

6.9. Amennyiben a Fordításszolgáltató a kijelölt határidő alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

6.10. A Fordításszolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből eredő fordítási hibákért, ugyanakkor a forrásszövegben felfedezett hibákról/hiányosságokról a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a fordítás átadásakor tájékoztatja a Megrendelőt.

6.11. A Fordításszolgáltató írásbeli szolgáltatásaiért a Megrendelő a teljesítéstől számított három hónapos elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényét. A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodához eljuttatni.

6.12. Kézírásos vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén szavatossági igény nem érvényesíthető.

6.13. Tolmácsolás esetén a megállapodott nyelvpártól eltérő nyelven elhangzottak, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (a tolmácsberendezés használhatóságát jelentősen korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására szavatosság nem érvényesíthető.

7. Adatkezelés, titoktartási kötelezettség

7.1. A Megrendelő által a Fordításszolgáltató rendelkezésére bocsátott kéziratokat, nyomtatott, vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat a fordítás átadásakor vissza kell adni a Megrendelőnek, postai úton történő teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben a Megrendelő köteles az átvételről gondoskodni, amennyiben erről a Megrendelő másképp nem rendelkezik.

7.2. A Fordításszolgáltató és a Megrendelő kötelezik magukat arra, hogy az adott megrendelés teljesítése során bármilyen tudomásukra jutott – egymás tevékenységével, érdekeivel összefüggő – üzleti vagy hivatali titkot, adatot és egyéb információt bizalmasan kezelik, ezen adatokat és információkat harmadik személy részére sem az adott megrendelés teljesítése során, sem azt követően nem teszik hozzáférhetővé, nem szolgáltatják ki, valamint saját céljaikra sem használják fel. A titoktartási kötelezettség a Fordításszolgáltató belső munkatársaira, valamint a teljesítésbe bevont alvállalkozókra egyaránt vonatkozik.

8. Kötbér, kártérítés

8.1. A Fordításszolgáltató késedelmes és/vagy hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetén kötbérfelelősséggel tartozik.

8.2. Késedelmes teljesítés

a) Az eseti megrendelésben meghatározott írásbeli szolgáltatás teljesítésére meghatározott határidő elmulasztása a Fordításszolgáltató késedelmes teljesítésének minősül. A Fordításszolgáltató késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a munkadíj 5%-a, késedelmes naptári naponként.

b) Tolmácsolási megbízás esetén késedelmes teljesítésnek minősül, ha a tolmács a megrendelésben meghatározott helyen a megjelölt időponthoz képest több mint 10, de legfeljebb 30 perccel később jelenik meg. Ilyen esetben a kötbér mértéke az adott tolmácsra vonatkozó munkadíj 5%-a.

A Fordításszolgáltató az esedékes számláját kizárólag a kötbér összegének levonásával nyújthatja be.

8.3. Nem teljesítés

a) Írásbeli szolgáltatás esetén nem teljesítésnek minősül, ha a Fordításszolgáltató teljesítési késedelme esetén a Megrendelő által meghatározott újabb határidőre sem teljesít.

b) Tolmácsolási megbízás esetén nem teljesítésnek minősül, ha a tolmács a megrendelésben meghatározott helyen a megjelölt időponthoz képest több mint 30 perccel később, vagy egyáltalán nem jelenik meg.

Nem teljesítés esetén a kötbér a vonatkozó eseti munkadíj 10%-a. A nem teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés, valamint a késedelmes teljesítés esetére meghatározott kötbér követelését kizárja.

8.4. A kötbér maximálisan a munkadíj 10%-a, melynek elérését követően a Megrendelő jogosult a vele szembeni mindenfajta kártérítési igény nélkül a szerződéstől egyoldalúan elállni.

8.5. Mentesül a szerződésszegés szankciói alól az a fél, aki igazolja, hogy a szerződésszegést vis maior okozta, feltéve, hogy a másik felet a vis maiorról tájékoztatta. Mentesülnek a Felek e tájékoztatási kötelezettség alól, ha a vis maior köztudott.

9. Kártérítés

9.1. A Fordításszolgáltató a szolgáltatásával a Megrendelőnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. A Fordításszolgáltató nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megrendelő magatartásának következtében keletkezett.

10. Fizetés

10.1. A Fordításszolgáltató a teljesített szolgáltatásról átutalásos számlát állít ki, melynek fizetési határideje – eltérő megállapodás hiányában – a számla kiállításától számított 14 naptári nap. A Fordításszolgáltató a számlát postai úton vagy e-számlaként juttatja el a Megrendelő részére. A Megrendelő kérése esetén a fizetés készpénzfizetési számla ellenében is lehetséges. Átutalás és bankfiókban történő készpénzbefizetés esetén az adott számla sorszámát közleményben fel kell tüntetni.

10.2. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordításszolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által már megrendelt, de még nem teljesített egyéb fordítási vagy tolmácsolási megbízásokat a pénzügyi teljesítésig felfüggessze. A Megrendelő elfogadja, hogy írásbeli szolgáltatás esetén a teljesítési határidő a fizetési késedelem idejével meghosszabbodhat.

10.3. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordításszolgáltató jogosult a mindenkori késedelmi kamatról számlát kiállítani, melyet a Megrendelő a megadott fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

11. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

11.1. A Fordításszolgáltató szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Fordításszolgáltató a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

12. Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

12.1. A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy a Fordításszolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, a felek felkérik a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesületét (Proford), hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértőbizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság elmarasztalja. A döntőbizottság döntését a felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

12.2. A szerződéses viszonyból egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére a Fordításszolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. A Megrendelő a Fordítóirodával áll szerződéses viszonyban, ennélfogva a megrendelt szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a Fordításszolgáltató tartozik felelősséggel. A teljesítésben közreműködő fordítók személyére vonatkozó információkat a Fordításszolgáltató bizalmasan kezeli, a Megrendelő nem kerül közvetlen kapcsolatba a fordítókkal. Amennyiben a teljesítésben részt vevő fordító nevét vagy elérhetőségét a Fordításszolgáltató bármilyen okból a Megrendelő tudomására hozza, úgy a Megrendelő elfogadja, hogy az adott megrendelés teljesítését követő két éven belül az adott fordítóval kizárólag a Fordításszolgáltató előzetes írásos beleegyezésével létesíthet nyelvi szolgáltatásra is kiterjedő közvetlen munkaviszonyt, vagy ilyen munka elvégzésére szóló egyéb jogviszonyt. A kikötés egyaránt vonatkozik a Fordításszolgáltató által közvetített tolmácsokra, kiegészítve azzal, hogy a Megrendelő a Fordításszolgáltató által biztosított tolmácsok közvetlen elérhetőségét kizárólag a Fordítóirodától kérheti be, a tolmácsoktól közvetlenül azonban nem.

Amennyiben az adott fordító vagy tolmács a Fordításszolgáltató és a Megrendelő között létrejött megállapodást megelőzően már létesített közvetlen munkaviszonyt a Megrendelővel, úgy a fenti korlátozások az adott fordítóra és tolmácsra nem vonatkoznak.

Contacts

E-mail: vri@edimart.com
Mobile: +36 20 346 7707
Tel.: +36 1 209 26 88
Skype: edimart.interpreting
Address: Alkotás Center, 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C